Katalog informacij javnega značaja Minimize

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Kratica: UIRS
Odgovorna uradna oseba: dr. Igor Bizjak, direktor
Davčna številka: SI 3874 7669
Matična številka: 5051703
Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani
Vložek: 10045600
Srg: 200102624
Transakcijski račun: TRR pri UJP 01100-603034783, IBAN SI56011006030347831 pri Banki Slovenije (BSLJSI2X)
Šifra glavne dejavnosti: Klasifikacijska oznaka po NACE: 72.200 / Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dostopnost kataloga: Na spletnem naslovu www.uirs.si
Datum prve objave kataloga: 4.1.2012
Datum zadnje spremembe: 31.3.2017
2. Splošni podatki o inštitutu
Kratek opis delovnega področja:

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993.

Temeljne dejavnosti inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno nacionalno knjižnico in INDOK center za področje prostorskih ved na nacionalnem nivoju.

UIRS izvaja temeljne in aplikativne znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte na mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni, v katerih obravnava različne probleme in procese urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije in širše ter metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine. Raziskovanje prostorskih fenomenov je prvenstveno usmerjeno na naslednja področja: urbane simulacije, podnebne spremembe, demografske spremembe, stanovanja, promet in urbana mobilnost, ranljive skupine ljudi, enake možnosti, prenova urbanih območij, krajinska arhitektura, kulturna dediščina, arhitekturna in urbanistična zgodovina, zakonodaja in informatika.

Organigram:
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij: Maja Jevnišek, vodja pisarne
Naslov: Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/420 1310
E-pošta: maja.jevnisek@uirs.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovanja področja inštituta:

Predpisi EU
Zakon o zavodih
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Register predpisov RS

Statut Urbanističnega inštituta RS

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letno poročilo za leto 2015
Letno program dela za leto 2016
Letno poročilo za leto 2016
Letno program dela za leto 2017
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 

Vse informacije javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo je možno pridobiti v prostorih inštituta v času uradnih ur, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, lahko pa posredujete tudi elektronsko pošto na naslov, želeno informacijo pa boste prejeli z obratno pošto.

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
 

Prosilcu informacij javnega značaja Uranistični inštitut RS zaračuna stroške za posredovanje informacij, v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 

/

  
Novice
Razstava Plečnikovo Trnovo
Urbanistični inštitut RS se pridružuje praznovanju Plečnikovega leta z manjšo razstavo »Plečnikovo Trnovo« v pasaži stavbe Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2.
Povezava

Več ...

Delovni čas knjižnice med prazniki
Knjižnica Urbanističnega inštituta RS bo 28. 4. 2017 zaprta.
Povezava

Več ...

Mesto med Vzhodom in Zahodom: Sarajevo - Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta
Predavanje Sabine Mujkić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Mesto med Vzhodom in Zahodom: Sarajevo - Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica, Zoisova 12, torek, 11. april 2017 ob 17.00 uri
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si