Katalog informacij javnega značaja Minimize

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Kratica: UIRS
Odgovorna uradna oseba: dr. Igor Bizjak, direktor
Davčna številka: SI 3874 7669
Matična številka: 5051703
Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani
Vložek: 10045600
Srg: 200102624
Transakcijski račun: TRR pri UJP 01100-603034783, IBAN SI56011006030347831 pri Banki Slovenije (BSLJSI2X)
Šifra glavne dejavnosti: Klasifikacijska oznaka po NACE: 72.200 / Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dostopnost kataloga: Na spletnem naslovu www.uirs.si
Datum prve objave kataloga: 4.1.2012
Datum zadnje spremembe: 31.3.2017
2. Splošni podatki o inštitutu
Kratek opis delovnega področja:

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993.

Temeljne dejavnosti inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno nacionalno knjižnico in INDOK center za področje prostorskih ved na nacionalnem nivoju.

UIRS izvaja temeljne in aplikativne znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte na mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni, v katerih obravnava različne probleme in procese urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije in širše ter metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine. Raziskovanje prostorskih fenomenov je prvenstveno usmerjeno na naslednja področja: urbane simulacije, podnebne spremembe, demografske spremembe, stanovanja, promet in urbana mobilnost, ranljive skupine ljudi, enake možnosti, prenova urbanih območij, krajinska arhitektura, kulturna dediščina, arhitekturna in urbanistična zgodovina, zakonodaja in informatika.

Organigram:
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij: Maja Jevnišek, vodja pisarne
Naslov: Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/420 1310
E-pošta: maja.jevnisek@uirs.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovanja področja inštituta:

Predpisi EU
Zakon o zavodih
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Register predpisov RS

Statut Urbanističnega inštituta RS

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letno poročilo za leto 2015
Letno program dela za leto 2016
Letno poročilo za leto 2016
Letno program dela za leto 2017
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 

Vse informacije javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo je možno pridobiti v prostorih inštituta v času uradnih ur, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, lahko pa posredujete tudi elektronsko pošto na naslov, želeno informacijo pa boste prejeli z obratno pošto.

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
 

Prosilcu informacij javnega značaja Uranistični inštitut RS zaračuna stroške za posredovanje informacij, v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 

/

  
Novice
10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
Že peto leto tudi v Sloveniji 10. junija praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema praznovanja Gibanje v Art Nouveau …
Povezava

Več ...

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji.
Povezava

Več ...

Vodilni partner obiskal Slovenske partnerje projekta LUMAT
V okviru evropskega projekta LUMAT, ki ga finančno podpira program Osrednje Evrope, je bil v Sloveniji med 16. in 18. majem 2017 organiziran sestanek med vodilnim partnerjem in slovenskimi partnerji projekta LUMAT, Urbanističnim inštitutom RS, Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj. Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Namen sestanka je bil natančneje predstaviti pričakovane rezultate projekta in pilotne aktivnosti pilotnega partnerja mesta Kranj.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si